Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Przydatne informacje » Regulaminy, dokumenty i wzory druków

FATCA w Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, której celem jest wzajemna wymiana informacji na temat rezydencji podatkowej osób i podmiotów gospodarczych.

W dniu 01.12.2015 r. weszła w życie "Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA" zwana dalej Ustawą FATCA, która zobowiązuje polskie instytucje finansowe do zweryfikowania danych swoich Klientów pod kątem amerykańskiej rezydencji podatkowej i przekazywania polskim organom podatkowym informacji o prowadzonych amerykańskich rachunkach finansowych.

Od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, każdy nowy Klient indywidualny podlegający obowiązkom identyfikacji i weryfikacji, zgodnie z Ustawą musi zadeklarować czy jest podatnikiem USA. Na podstawie ww. Ustawy Bank jest również zobowiązany do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania organom podatkowym ww. informacji.

W przypadku Klientów instytucjonalnych, Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH SA zobowiązany jest do zweryfikowania ich statusu jako szczególnych osób amerykańskich, jak również, w odniesieniu do tzw. podmiotów niefinansowych o pasywnych dochodach, statusu ich ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (tzw. osób kontrolujących) pod kątem ich rezydencji podatkowej.

W przypadku rachunków finansowych otwartych pomiędzy 01.07.2014 r. a 30.11.2015 r. przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadacz rachunku może zostać zobowiązany przez Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH SA do złożenia oświadczenia w zakresie statusu FATCA. Przypadki, w których złożenie tego oświadczania będzie konieczne, wskazane zostały w Ustawie FATCA. W przypadku nieotrzymania takiego oświadczenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, Bank będzie ustawowo zobowiązany do zablokowania rachunków do czasu otrzymania stosownego oświadczenia. Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku.

W przypadku rachunków finansowych istniejących na dzień 30.06.2014 r. Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH SA będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji na podstawie posiadanych danych Klientów. W niektórych przypadkach Bank może wystąpić do Klienta z prośbą o dostarczenie oświadczenia lub dokumentów pozwalających określić prawidłowy status rezydencji podatkowej.

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

  1. Oświadczenie o statusie FATCA - dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód oraz wspólników spółek cywilnych będących Klientami Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH SA (PDF) »
     
  2. Informacja dodatkowa do szablonu FATCA (PDF) »

     
  3. Oświadczenie FATCA - dotyczy Klientów Instytucjonalnych będących Klientami Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH SA (PDF) »
     
  4. Informacja dodatkowa do szablou FATCA (PDF) »