Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Oszczędności i Inwestycje » Produkty strukturyzowane » Inwestycja Mocca 2

 

Inwestycja Mocca 2

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

 • niska kwota inwestycji już od 3000 zł,
 • transparentna konstrukcja produktu,
 • możliwość inwestycji w koszyk spółek z sektora handlu detalicznego,
 • gwarancja kapitału w dniu wykupu.

 
Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 60-80% we wzroście koszyka towarów rolnych (Indeks): COFFEE, SUGAR RAW, COCOA. Towary w koszyku posiadają taką samą wagę, a maksymalna stopa zwrotu każdego z towarów wynosi 17%.

Cechy produktu:

 • surowce
 • waluta PLN
 • inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
 • inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
 • stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych i końcowych instrumentów bazowych, nie uwzględnia średniej większej niż 10% czasu trwania inwestycji
 • stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji
 • płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
 • maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona

Szczegóły produktu

 1. Okres subskrypcji: 2-31.01.2017 r.
 2. Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego: 100 PLN
 3. Minimalna wartość początkowa inwestycji: 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
 4. Opłata początkowa: do 2,50%
 5. Dzień Emisji: 02.02.2017 r.
 6. Dzień Odkupu: 06.02.2020 r.
 7. Wykup na rynku wtórnym: Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 90 za 100.
 8. Okres odsetkowy: 02.02.2017 r. -  03.02.2020 r.
 9. INDEX:
  - COFFEE             KC1 Comdty        Oficjalna cena
  - SUGAR RAW     SB1 Comdty         Oficjalna cena
  - COCOA             CC1 Comdty        Oficjalna cena 
 1. Skrócony opis inwestycji: Inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 70-90% we wzroście koszyka spółek (Indeks): COFFEE, SUGAR RAW COCOA. Spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a maksymalna stopa zwrotu każdej ze spółek wynosi 17%.
 2. Stopa procentowa: W dniu 03.02.2020 r. ( Dzień Ustalenia Odsetek) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

  Partycypacja x max(0; Zmiana Koszyka)

  gdzie: Partycypacja: 70-90%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.

  Zmiana Koszyka:

  SZi (Stopa Zwrotu Indeksu)

  IKi - wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji;
  IPi - wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu.

  Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

Nota prawna:
Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 406 406
58 300 70 69


Koszt połączenia według taryfy operatora.


Posiadasz ten produkt i masz pytania?
Przejdź na stronę Kontakt »

Zobacz również