Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Oszczędności i Inwestycje » Produkty strukturyzowane

Przedstawiamy najnowszą ofertę produktu strukturyzowanego Alior Banku, z którego można skorzystać również w Oddziałach obsługujących działalność przejętą przez Alior Bank z Banku BPH.

 

Inwestycja w supermarkety 3

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

niska kwota inwestycji niska kwota inwestycji
już od 3000 zł
  transparentność transparentna
konstrukcja produktu
         
możliwość inwestycji w koszyk spółek możliwość inwestycji
w koszyk spółek

z sektora handlu detalicznego
  gwarancja kapitału

gwarancja kapitału
w dniu wykupu

 
Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 60-80% we wzroście koszyka spółek (Indeks): JERONIMO MARTINS, CARREFOUR, EUROCASH. Spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a maksymalna stopa zwrotu każdej ze spółek wynosi 14%.

Cechy produktu:

 • akcje
 • waluta PLN
 • inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
 • inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
 • stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych i końcowych instrumentów bazowych, nie uwzględnia średniej większej niż 10% czasu trwania inwestycji
 • stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji
 • płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
 • maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona

Szczegóły produktu

 1. Okres subskrypcji: 1-30.12.2016 r.
 2. Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego: 100 PLN
 3. Minimalna wartość początkowa inwestycji: 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
 4. Opłata początkowa: do 2,00%
 5. Dzień Emisji: 05.01.2017 r.
 6. Dzień Odkupu: 10.01.2019 r.
 7. Wykup na rynku wtórnym: Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 90 za 100.
 8. Okres odsetkowy: 05.01.2017 r. -  05.01.2019 r.
 9. INDEX:
  - JERONIMO MARTINS JMT PL Equity Oficjalna cena zamknięcia
  - CARREFOUR SA CA FP Equity Oficjalna cena zamknięcia
  - EUROCASH SA EUR PW Oficjalna cena zamknięcia
 1. Skrócony opis inwestycji: Inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 60-80% we wzroście koszyka spółek (Indeks): JERONIMO MARTINS, CARREFOUR, EUROCASH. Spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a maksymalna stopa zwrotu każdej ze spółek wynosi 14%.
 2. Stopa procentowa: W dniu 05.01.2019 r. ( Dzień Ustalenia Odsetek) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

  Partycypacja x max(0; Zmiana Koszyka)

  gdzie: Partycypacja: 60-80%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.

  Zmiana Koszyka:

  SZi (Stopa Zwrotu Indeksu)

  IKi - wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji;
  IPi - wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu.

  Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

Nota prawna:
Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skontaktuj się z nami

infolinia
 

58 300 75 00
801 889 889
(z telefonów stacjonarnych)

Koszt połączenia według taryfy operatora.

 

Przejdź na stronę Kontakt »

Zobacz również